KONKURS!

RELAX
PolishComicArt
WACOM

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest magazyn Relax oraz Galeria PolishComicArt.pl reprezentowane przez Comic Stuff Ewelina Puchta, ul. Antoniego Mackiewicza 3/5 lok.9, 03-732  Warszawa, NIP: 1132834754.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie magazynrelax.pl
 3. Konkurs jest jednoetapowy a każdy uczestnik lub grupa uczestników konkursu może podesłać jedną pracę.
 4. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.
 5. Do konkursu powinny być zgłaszane prace dotychczas niepublikowane w wersji drukowanej, nie prezentowane w Internecie oraz nie zgłaszane do innych konkursów.
 6. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub grupy składające się maksymalnie z trzech osób. Rysownik może złożyć tylko jedną pracę konkursową, jeden scenarzysta może być natomiast członkiem kilku grup uczestniczących w konkursie.
 7. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
  • praca musi się składać z minimum 6 plansz, a maksimum to 10 plansz,
  • praca może być jedną zamkniętą historią, lub składać się z kilku krótkich jednostronicowych zamkniętych historii, powiązanych ze sobą (ten sam bohater, ten sam świat itp.),
  • plansze mogą mieś wyłącznie format pionowy  A3(297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm),
  • plansze na odwrocie powinny posiadać czytelny opis zawierający: tytuł pracy, numer planszy, dane autora/ów i jego funkcję w zespole (scenarzysta, rysownik), dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu,
  • do kserokopii lub wydruków prac w dwóch egzemplarzach należy dołączyć płytę CD/DVD z pracą w wersji elektronicznej (format plików tif lub jpg) oraz wersji do druku (minimum 300 DPI CMYK).
 1. Prace należy przesłać na adres: Galeria Ilustracji i Komiksu PolishComicArt.pl, Antoniego Mackiewicza 3/5 lok. 9 ,   03-732  Warszawa z dopiskiem KONKURS RELAX.
 2. Termin składania prac upływa 10.09.2022 roku.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15.10.2022 roku na stronie magazynrelax.pl
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wraz z pracą konkursową formularza konkursowego, z podpisanym oświadczeniem o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej  wg załącznika będącego do pobrania na stronie konkursu.
 5. Organizator nie zwraca materiałów przesłanych na konkurs.
 6. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.
 7. Ocenę spełniania przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie, oraz oceną złożonych prac konkursowych zajmie się jury konkursowe powołane przez Organizatora.
 8. Jury po obejrzeniu wszystkich prac przyzna trzy nagrody:
  • I nagroda w wysokości 3000 zł
  • II nagroda Tablet graficzny Wacom One
  • III nagroda Tablet graficzny Wacom Intuos
  • oraz jedna nagroda specjalna: Tablet graficzny Wacom Intuos
   • Nagrody zostaną wypłacone po potrąceniu wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami zaliczek na podatek dochodowy.
   • Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród pieniężnych.
   • W przypadku przyznania nagrody zespołowi uczestników, nagroda pieniężna zostanie podzielona pomiędzy uczestników w częściach wskazanych przez zespół.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zgłoszonych, wyróżnionych nagrodzonych prac konkursowych w publikowanym magazynie RELAX oraz w materiałach promocyjnych, wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych oraz Internecie, jako formy promocji komiksu, autora oraz konkursu. Prawo to organizator zastrzega sobie na trzy kolejne lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. Z tego tytułu autorom wydanych komiksów nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 2. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Osobą kontaktową ze strony Organizatora jest Krzysztof Garula
 4. Ochrona Danych Osobowych
  • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuje się, iż Administratorem przekazanych danych osobowych jest Comic Stuff Ewelina Puchta, ul. Antoniego Mackiewicza 3/5 lok.9,  03-732  Warszawa, NIP: 1132834754. Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych: gallery@polishcomicart.pl
  • Informuje się, iż podane dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie i  zgodnie z Regulaminem Konkursu (zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, wyłonienie laureatów Konkursu, dokonanie rozliczeń związanych z wręczeniem nagród laureatom Konkursu, publikacja prac uczestników/laureatów Konkursu).
  • Informuje się, iż podstawa prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest:
   • zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) – dotyczy: zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie osób niepełnoletnich, zgody na publikację danych osobowych w postaci imienia i nazwiska laureata Konkursu oraz plansz z nagrodzonej pracy. przekazaniem nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Informuje się, iż dane osobowe mogą być przekazywane (ujawnienie danych osobowych) odbiorcom danych na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO (Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym na mocy art. 28 RODO).
  • Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.
  • Informuje się, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
   • w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę:
    – zgoda opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osób niepełnoletnich – do momentu jej wycofania. Przy czym brak lub wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie przez osoby niepełnoletnie,
    – zgoda na publikację danych osobowych laureatów Konkursu – do momentu jej wycofania. Przy czym brak lub wycofanie udzielonej zgody będzie skutkowało brakiem możliwości publikacji danych osobowych laureatów Konkursu bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   • w przypadku realizacji postanowień niniejszego regulaminu Konkursu – przez czas ustalony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (minimum przez okres 5 lat od daty zakończenia Konkursu). Informuje się, że podanie danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie,
   • w przypadku niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przez czas w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (minimum przez okres 5 lat od daty zakończenia Konkursu).
  • Informuje się o prawie do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  • Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl.

 

POBIERZ ULOTKĘ

Pobierz ulotkę będącą zgłoszeniem do konkursu

Back to top: